Results - October Tournament 2013

Player (Flight)ScoreSkins
Wei Mao (A)41-40-81 - 763
Greg Yip (A)39-42-81 - 77
Jun Reina (A)44-45-89 - 80
Ken Yee (A)45-44-89 - 82
Peter Tran (A)43-49-92 - 832
Sue-Ping Jiang (B)47-48-95 - 844
Donavan Moore (A)45-49-94 - 891
Nancy Mao (B)54-52-106 - 901
Stephen Jiang (B)55-48-103 - 931
Rocky Yee (A)49-55-104 - 941
Simon Xiao (B)50-62-112 - 974
Peter Huang (B)62-56-118 - 972
Kwon Lee (A)54-53-107 - 99
Tenly Fong (B)57-64-121 - 102
Mike Gnorik (B)61-59-120 - 104